TIETOSUOJASELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Raatamo avoin yhtiö (2638719-4)
Osoite: Katariina Saksilaisen katu 11 B 24 00560 Helsinki
Puhelin: 040 826 9933
Sähköposti: info@raatamo.fi
Yhteyshenkilö: Jussi Konttinen

 1. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Raatamon asiakkaiden henkilötietoja. (”Rekisteröity”).

 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakkaiden henkilötietojen ajantasainen hallinta asiakkuuden aikana sekä markkinointi. Rekisteriä käytetään Raatamon ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ylläpitoon. Nimeä ja yhteystietoja käytetään asiakkaan yksilöimiseen, yhteydenpitoon ja laskutukseen. Terveydentilaa ja terveyskäyttäytymistä koskevaa tietoa käytetään valmennuksen suunnittelun ja toteutuksen tarpeisiin ja testauksen ja liikunnanohjauksen turvallisuuden varmistamiseksi. Tehtävien testien ja mittausten tallentaminen mahdollistaa pitkäjänteisen ja laadukkaan valmennus- ja testauspalvelun tuottamisen.

Rekisteröidyn terveystietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Raatamon asiakkaiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakkuuteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
 • Rekisteröidyn kotipaikka;
 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
 • Rekisteröidyn puhelinnumero;
 • Sähköisen viestinnän tunnistetietoja sähköpostiliikenteestä sekä verkkosivujen lomakkeista;
 • Rekisteröidyn syntymäaika;
 • Rekisteröidyn terveystietoja, niiltä osin kuin ne vaikuttavat liikunnan turvallisuuteen
 • Rekisteröidyn kuntotestien ja niihin liittyvien mittausten tuloksia
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.

 1. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu yleisesti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Kannettavien tietokoneiden ja pilvipalveluiden käyttö vaatii henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, jotka myönnetään vain tarpeelliselle määrälle rekisterinpitäjän henkilökuntaa. Tietokoneet ja tallennusmediat säilytetään lukituissa tiloissa ja kaapeissa, joihin on pääsy vain rekisterinpitäjän henkilökunnalla.

 1. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterinpitäjä hyödyntää muita palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille Järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 1. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Jotkut käyttämiemme pilvipalveluiden palvelimet voivat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella, esimerkiksi USA:ssa. Käytämme vain tunnettuja palveluntarjoajia, jotka pystyvät osoittamaan suhtautuvansa tietoturvaan sekä yksityisyydensuojaan vakavasti.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakastiedot säilytetään rekisterissä asiakkuuden keston ajan. Asiakkuuden päättymisen

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa rekisterinpitäjälle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat rekisterinpitäjän käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.

 1. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 1. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Jussi Konttiselle osoitteeseen info@raatamo.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Raatamo avoin yhtiö
Katariina Saksilaisen katu 11 b 24
00560 Helsinki

 1. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 12.5.2020.