TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Raatamo kerää ja suojelee asiakkaidensa henkilötietoja

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Raatamo avoin yhtiö (2638719-4)
Osoite: Katariina Saksilaisen katu 11 B 24 00560 Helsinki
Puhelin: 040 826 9933
Sähköposti: info@raatamo.fi
Yhteyshenkilö: Jussi Konttinen

Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Raatamon asiakkaiden henkilötietoja. (”Rekisteröity”).

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus ja peruste

Rekisterin käyttötarkoituksena on mahdollistaa palveluiden myynti verkkokaupassa asiakkaille, asiakkaiden henkilötietojen ajantasainen hallinta asiakkuuden aikana sekä markkinointi. Rekisteriä käytetään Raatamon ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ylläpitoon.  Terveydentilaa ja terveyskäyttäytymistä koskevaa tietoa rajatuilla asiakasryhmillä käytetään valmennuksen suunnittelun ja toteutuksen tarpeisiin ja testauksen ja liikunnanohjauksen turvallisuuden varmistamiseksi. 

Oikeutemme käsitellä henkilötietoja perustuu osin asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun. Tietoja käsitellään palvelujen tarjoamiseksi, markkinoinnin lähettämiseksi ja tuotteiden myymiseksi siinä määrin kuin se on tarpeellista näiden toimenpiteiden suorittamiseksi.

Käsittelemme henkilötietoja myös sopimuksen perusteella. Asiakkaan ja Raatamon välillä solmitaan sopimus, kun asiakas hyväksyy toimitusehtomme ja ostaa palvelujamme.

Käsittelemme henkilötietoja myös suostumuksen perusteella, silloin kun olemme pyytäneet suostumusta sähköisen uutiskirjeen lähettämiseksi. Rajatuilta asiakasryhmiltä kerättävien terveystietojen kerääminen perustuu Rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Lisäksi käsittelemme henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi, silloin kun käsittelemme tietoja kirjanpitovelvoitteiden noudattamiseksi tai luovutamme tietoja viranomaisille.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Raatamon asiakkaiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakkuuteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
 • Rekisteröidyn yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero);
 • Asiakkuushistoria eli käytetyt palvelut ja muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja toimenpiteet; 
 • Sähköisen viestinnän tunnistetietoja sähköpostiliikenteestä sekä verkkosivuilla vierailuista;
 • Rekisteröidyn syntymäaika;
 • Rajatuilta asiakasryhmiltä rekisteröidyn terveystietoja, niiltä osin kuin ne vaikuttavat liikunnan turvallisuuteen;
 • Rajatuilta asiakasryhmiltä rekisteröidyn kuntotestien ja niihin liittyvien mittausten tuloksia;
 • Maksupalveluidemme tuottaja voi maksutavasta riippuen käsitellä myös täydentäviä, palvelun tuottamisen kannalta välttämättömiä tietoja.

Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita palvellaksemme asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Evästeitä käytetään toiminnallisuuden mahdollistamiseksi ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Ne voivat olla välttämättömiä esimerkiksi verkkokaupan toiminnallisuuksien kannalta.  Asiakkaalla on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla selaimen asetuksia sekä poistaa aiemmin tallentuneet evästeet. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään. Maksupalvelumme tuottaja voi maksutavasta riippuen käyttää myös täydentäviä tietolähteitä.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu yleisesti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Kannettavien tietokoneiden ja pilvipalveluiden käyttö vaatii henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, jotka myönnetään vain tarpeelliselle määrälle rekisterinpitäjän henkilökuntaa. Tietokoneet ja tallennusmediat säilytetään lukituissa tiloissa ja kaapeissa, joihin on pääsy vain rekisterinpitäjän henkilökunnalla.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterinpitäjä hyödyntää muita palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille palvelun toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Jotkut käyttämiemme pilvipalveluiden palvelimet voivat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella, esimerkiksi USA:ssa. Käytämme vain tunnettuja palveluntarjoajia, jotka pystyvät osoittamaan suhtautuvansa tietoturvaan sekä yksityisyydensuojaan vakavasti.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme tilaustietoja kuusi vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin olet viimeisen kerran ostanut meiltä palveluja.

 • Säilytämme kaikki kirjanpitovelvoitteidemme noudattamiseksi tarpeelliset henkilötiedot, kuten tilaustiedot, kuusi vuotta sen tilikauden päättymisestä, jolloin tiedot on kerätty. 
 • Jos olet tilannut uutiskirjeemme, säilytämme henkilötietojasi sen osalta niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on voimassa. 
 • Säilytämme asiakkuuteesi hoitamiseksi kerättäviä muita henkilötietoja asiakkuutesi ajan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa rekisterinpitäjälle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat rekisterinpitäjän käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@raatamo.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Raatamo avoin yhtiö
Katariina Saksilaisen katu 11 b 24
00560 Helsinki

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.11.2021.